På denne siden:

Vedtekter for Furuleiken spell- og danselag


Sist vedtatt på årsmøte

19.02.2018

Vedtekter

                  § 1 Navn og organisasjon

Lagets navn er Furuleiken spell- og danselag

Laget ble stiftet 8. april 1972

Laget er tilsluttet Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg (FolkOrg)

                 § 2 Formål

Lagets formål er å:

- Fremme interesse og forståelse for folkedans og folkemusikk.

- Ta vare på og holde i hevd tradisjoner for folkemusikk og dans på Hadeland

                      § 3 Medlemskap

Laget er åpent for alle med interesse for folkedans og folkemsusikk-

Aktive medlemmer av laget er automatisk medlem av FolkOrg.

Ikke aktive medlemmer kan være støttemedlemmer av laget.

De aktive medlemmene skal betale kontingent og andre medlemsforpliktelser til fastsatt tid.

Støttemedlemmer betaler direkte til lagets kasserer.

Æresmedlemmer og støttemedlemmer har tale- og forslagsrett i lagsaker.

                      § 4 Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar.

Innkallingen til årsmøte kunngjøres for medlemmene senest 4 uker før møtet.

Utover ordinære årsmøtesaker må saker som ønskes behandlet på årsmøte være

styret i hende senest 2 uker før møtet. Saker som er innkommet i rett tid skal

behandles på årsmøtet.

Styrets årsmelding og revidert regnskap skal være ferdige senest en uke før årsmøtet,

og skal utleveres etter anmodning.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når 40% av lagets medlemmer er tilstede. Dersom

færre enn 40% er tilstede innkalles det til nytt årsmøte med 4 ukers varsel. Nytt

årsmøte er beslutningsdyktig med de av medlemmene som møter.

Alle lagets medlemmer har tale og forslagsrett på årsmøtet.

Alle lagets aktive betalende medlemmer har stemmerett på årsmøte

Ordinære avgjørelser på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall. Ved behandling av

årsmelding og regnskap har ikke styrets medlemmer stemmerett.

Utenom ordinært årsmøte kan ekstraordinært årsmøte avholdes dersom et flertall i

styret eller 2/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles og

kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte er 

beslutningsdyktig med de av medlemmene som møter.

Forslag til endring av lagets vedtekter skal legges frem for medlemmene og

kunngjøres senest 4 uker før årsmøte. Endring av lagets vedtekter vedtas med 2/3 flertall.

I særlige tilfeller, når økonomien og situasjonen tilsier det, kan årsmøte fatte

beslutning om honorar til den/de som har gjort en ekstra innsats for laget.

                § 5 Valg

Årsmøte velger

Leder, 4 styremedlemmer og varamedlem. Leder velges for et år.

   Styremedlemmer velges for to år. Det velges to styremedlemmer hvert år.

   Varamedlem til styret velges for et år.

   Styret velges blant lagets aktive, betalende medlemmer. Medlemmer som ikke er

   betalende medlemmer av laget, trer automatisk ut ved første årsmøte.

Leikledere, velges for 2 år, 1 leikleder velges hvert år

Medlem av arrangementskomitè velges hvert år

Revisorer. Revisor velges for to år. Det velges en revisor hvert år.

Medlemmer til valgkomitè. Medlem til valgkomitè velges for to år. Det velges et

   medlem hvert år.

                  § 6 Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer/materialforvalter og leder av

arrangementskomitè. Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sektretær,

kasserer/materialforvalter og leder av arrangementskomitè blant de fire 

styremedlemmene som er valgt av årsmøtet.

Styret skal lede laget etter de vedtak som er fattet av årsmøtet. Bevilgninger utenom

den vanlige lagsdriften skal legges fram i plenum på øvingskveldene. Sekretæren 

fører protokoll med referat fra styremøter og vedtak fattet i plenum på

øvingskveldene. Styret skal forberede årsmøte og legge fram årsmelding og 

regnskap for laget. 

Leikleder og varamedlem til styret har møte- og talerett på styremøter.

Styret velger en representant som velger laget i andre ulike fora.

                 § 7 Oppløsning

Oppløsning av laget må vedtas på to påfølgende årsmøter  og krever 2/3

flertall begge ganger. Når slikt vedtak er fattet, velger årsmøtet tre personer til å

forvalte lagets eiendeler.

Lagets kontantbeholdning skal plasseres på rentebærende konto i bank. lagets

protokoller og øvrige eiendeler overlates Hadeland Folkemuseum til oppbevaring.

Blir det innen 5 år dannet et nytt spell- og danselag i området, går eiendelene tilbake

til dette. Om det ikke innen 5 år er dannet et nytt spell- og danselag i området, går

lagets midler til Hadeland Folkemuseum.